Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

Nie raz zdarzyło się, że w toku prowadzonej egzekucji komorniczej udało się odnaleźć nieruchomość należącą do dłużnika, ale stanowiącą wspólność małżeńską.
Czy w takim przypadku małżonek dłużnika może odpowiadać za nieuregulowane zobowiązania męża/żony lub nie wydać zgody na egzekucję z majątku wspólnego?
Z odpowiedzią przychodzą art. 787, 7871 i 7872 kpc, tj.:

  • Art. 787. Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.
  • Art. 7871. Ograniczenie odpowiedzialności małżonka dłużnika do przedsiębiorstwa będącego częścią majątku wspólnego.
  • Art. 7872. Klauzula wykonalności a małżeńska umowa majątkowa.

Oznaczają one ni mniej ni więcej, jak fakt, iż tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie, która pozostaje w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności również wobec męża/żony, jednak z  ograniczeniem odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową.

Zatem jeżeli posiadamy na naszego dłużnika tytuł egzekucyjny i w grę wchodzi egzekucja z nieruchomości będącej wspólnotą małżeńską, należy wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika.
Należy w tym miejscu przypomnieć, że z dniem zawarcia związku małżeńskiego, miedzy małżonkami powstaje wspólność małżeńska (tzw. ustawowa), w skład której wchodzi mienie nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty, których nie możemy zaliczyć do wspólności ustawowej stanowią majątek osobisty danego małżonka.

W związku z tym wierzyciel co do zasady może prowadzić egzekucję z majątku osobistego dłużnika oraz  zgodnie z art. 7761.  § 1. kpc – Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzenia przez niego innej działalności zarobkowej oraz z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. (DU rok 1964 numer 43 poz. 296).

Jeżeli dłużnik jest przedsiębiorcą w grę wchodzą składniki majątkowe i niemajątkowe, będące składnikami majątku wspólnego. W tej sytuacji nie musimy martwić się, że małżonek nie wyrazi zgody na egzekucję, ponieważ wystarczy udowodnić, że tytuł egzekucyjny który posiadamy dotyczy tego przedsiębiorstwa.

Co więcej – jeżeli małżonkowie ustalili rozdzielność majątkową – nie stanowi ona problemu dla wierzyciela, gdyż nie jest ona przeszkodą do wydania klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika.

Listopad 30, 2015

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *