Czy małżonkowie mogą wspólnie ogłosić upadłość konsumencką?

Ustawodawca nie uwzględnił możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez małżonków.
Nie zwrócono uwagi na fakt, że w większości przypadków małżonkowie wspólnie zaciągają zobowiązania, a ich zaspakajanie następuje z ich wspólnego majątku.
Umorzenie zobowiązań jednego z nich, nie zwalnia z odpowiedzialności regulowania zobowiązań drugiego z małżonków. Zatem co do zasady, wniosek o upadłość powinien być złożony przez oboje małżonków. Przepisy prawa nie pozwalają jednak na złożenie wspólnego wniosku, zatem należy złożyć w sądzie dwa odrębne wnioski. Istnieje jednak możliwość wspólnego rozpatrzenia wniosków przez Sąd. Aby tak się stało, we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należałoby zawrzeć wniosek o połączenie obu spraw do wspólnego rozpoznania na zasadzie art. 219 k.p.c. w zw. z art. 35 p.u.n.
Niemniej jednak możliwość połączenie spraw dotyczy TYLKO postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Postępowanie upadłościowe prowadzone po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, będzie natomiast musiało być prowadzone osobno dla każdego z małżonków. W związku z tym dla każdego z małżonków wyznaczony zostanie osobny syndyk.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na art. 124 p.u.n., zgodnie z którymi „z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa”, zaś „majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny”.
W związku z tym pojawia się błędne koło, które po pierwsze zwiększa koszty postępowania upadłościowego.Po drugie znacznie wydłuża się czas prowadzenia takich spraw ze względu na krzyżowanie się spraw.
A wystarczyło tylko aby ustawodawca wprowadził możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej małżeństw…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *